วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รูปแบบเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน และอาสาจราจร


7.ระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง

...


7.4 รูปแบบเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน และอาสาจราจร สามารถเปิดดูได้จากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 45 ง 3 มีนาคม 2551

1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ปี 2548)
2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
3. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
5. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
6. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
7. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
8. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551
9. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
10. กฎกระทรวง กำหนดเวลาขายสุราสำหรับ ผู้ใด้รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และ ประเภทที่ 4 พ.ศ.2548
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบที่ 18) พ.ศ.2550 เรื่อง การคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ที่งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบ บุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
12. ระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551
13. หนังสือแบบบีายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
14. หนังสือคู่มือประชาชนในการเตรียมติ'วให้ รอดปลอดนัยพินัติ ของกรมบีองนันและ บรรเทาสาธารณนัย กระทรวงมหาดไทย 2552


 คำสั่ง กองแผนงานอาชญากรรม ที่ 94/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อเพื่อใช้ในงานชุมชนและ มวลชนสมพันธิ์ ตามทีกองแผนงานอาชญากรรม รับผิดชอบงานชุมชน และมวลชนสับพันธิ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งมีหน้าทีจะ ต้องจัดทำสื่อต่างๆ เทียวกับงานชุมชนและมวลชนสับพันธิ์ เพื่อ เผยแพร่และแจกจ่ายให้กับหน่วยปฏิบัติทีเทียวข้องในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ น่าไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการ แล'วงหาความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติงานชุมชน สับพันจิในพนทีเพื่อป้องกันอาชญากรรมได้อีกทางหนี่ง นน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำสื่อต่าง ๆ เทียวกับงาน ชุมชนและมวลชนสัมพัันธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย สามารถนำไปใช้ประใยชน่ได้ตาม วัตถุประสงค์ทีกำหนด กองแผนงานอาชญากรรม จึงแต่งตั้งคณะ ทำงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที ดังนี้
1. คณะทำงานประกอบด้วย
1.1 ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม หัวหน้าคณะทำงาน
1.2 รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม ทีไดัรับมอบหมาย รองหัวหน้าคณะทำงาน
1.3 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ คณะทำงาน
1.4 ผู้กำกับการกลุ่มงานป้องคันและปราบปราม อาชญากรรม คณะทำงาน
1.5 ผู้กำกับการกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรม พิเศษ คณะทำงาน
1.6 ผู้กำกับการกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล คณะทำงาน
1.7 ผู้กำกับการกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของ ประชาชน คณะทำงาน
1.8 รองผู้กำกับการกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของ ประชาชน คณะทำงาน
1.9 รองผู้กำกับการกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ทีได้รับมอบหมาย คณะทำงานและเลขานุการ 1.10 ล'ารกัตรกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกนาย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 1.11 ผู้บังคับหมีกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทุกนาย เจ้าหน้าที

2. อำนาจหน้าที ให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาดำเน้นการจ้ดทำสื่อ เทียวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธิ์ ประจำปี 2554 ตามแผนการจัดทำสื่อฯ ทีกำหนดไว้ ใดยให้มีเนื้อหา รูปแบบที เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อน้าไปใช้ใน งานชุมชนและมวลชนสัมพันธิ์ต่อไป ทั้งนี้ ทั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั้ง ณ วันที 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 (จีรพล คุปตานนทํ) ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม หมายเหตุ ข้อความในหนังสือเล่มนี้ เป็นการ ย่อความเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้น หากนำไปใข้อ้างอิง กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลกับเอกสารต้นฉนับ หรือ หน่วยงานเจ้าของระเบียบก่อน? พิมพที่โรงพิมพตำรวจ ถนนเศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑0๓00 โทร. 0-๒๖๖๘-๒๘๑๑-๓ โทรสาร 0-๒๒๘๑-๘๖<๖๘ กุมภาพันธ ๒<๖<๖๘

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ที่ อาสาสมัครฯ จะได้รับตามระเบียบ ตร.

7.ระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง

...


7.3 ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ที่ อาสาสมัครฯ จะได้รับตามระเบียบ ตร. ว่าด้วย การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ห้องถิ่นและ องค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 สวัสดิการ/ประใยชน์ที่สมาชิกอาสาสนัคร ตำรวจบ้าน อาสาจราจร และอาสาสนัครแนวร่วม จะได้รับ

1) ข้าราชการตำรวจและสมาชิกอาสา สม'ครอาจได'รบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจาก ทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ เอกชนแล้วแต่กรณี

2) มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกายและประดิบ เครื่องหมายอาสาสมัคร มีบัตรประจำตัวสมาชิก อาสาสมัคร

3) วุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรการฝึก อบรมอาสาสมัคร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

4) สิทธิประโยชน์กรณีประสบภัยจน ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการช่วยเหลือราชการ ตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ผู้ประสบภัย
(1) พระราชบัญณู'ติสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การ ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ มนุษยธรรม พ.ศ.2543
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การขอรับเงิน การพิจารณาและขยายเวลา ในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากช่วยเหลือ ราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ หน้าที่ตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในกิจการตำรวจ

7.ระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง

...


7.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในกิจการตำรวจ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนด ระเบียบเกี่ยวนับการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 โดยมีนัตลุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการตำรวจ ในการบีองนันปราบปราม อาชญากรรมต่างๆ การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ที่สำคัญ คือ

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป
(1) เครือข่ายชุมชนนักษณะ ปฏินัติการ
- อาสาสมัครตำรวจท้าน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามา ร่วมปฏิกัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัย ต่าง ๆ รวมที่งการตรวจตราของตำรวจสายตรวจ
 - อาสาจราจร ดำเนินการ กัดกลุ่มเยาวชน ราษฎรอาสาสมัคร ผู้แทนชุมชน หน่วยงานเอกชน โดยผ่านการแกอบรมอาสา จราจรให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ด้าน การจราจร กักษะและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อ ร่วมแก้ไขปัญหาจราจร ใดยให้เป็นผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงาน
(2) เครือข่ายชุมชนกักษณะ แนวร่วม เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การป้องกัน ตนเองของประชาชนและการป้องกันอุบัติภัย เช่น ตรงเครือข่ายเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก เพื่อแจ้งข่าวอาชญากรรม การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และความร่วมมือในลักษณะเพื่อนบ้านเตือนกัย เป็นด้น

2) การมีส่วนร่วมขององค์กร เพื่อ แสวงหาความร่วมมือจากองค์กรหรือมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งมืความเกี่ยวข้องกบงานในภารกิจของตำรวจ โดย การประสานงาน กำหนดแนวทางในสักษณะการ ปฏินัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือการ รักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกัน

3) การมีส่วนร่วมของพนักงานรักษา ความปลอดภัยเอกชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือ จากผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและ พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน ให้สนับสนุน กิจการตำรวจในการรักษาความปลอดภัยและ รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/ท้องถิ่น

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ

7.ระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง

...


7.1 ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กต.ตร. คืออะไร?
 การกำหนดนโยบายการบริหารงานตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้'ปฏินัติ ตามนโยบาย เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) รวมทั้งยังมีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิน้ติตามนโยบายการบริหาร ราชการตำรวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่น การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงาน ตำรวจนั้น มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการ บริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ในระดับต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตำรวจ เรียก โดยย่อว่า “กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ” เพื่อตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผลการปฏิห้ติงานของข้าราชการตำรวจใน เขตพื้นที่ แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณา นอกจากนี้ กต.ตร.กทม., กต.ตร.,วังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริม ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษา ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการ แต่ละพื้นที่

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวกับการเล่นเกม อินเทอร์เน็ต

http://www.tutorentrancethai.com/ebookfree9/คู่มือประชาชน.pdf

6.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

...


6.7 กฎหมายที่เกี่ยวกับการเล่นเกม อินเทอร์เน็ต 

(1) เด็กอายุต่ำกว่า 18ปี ห้ามเล่นเกม อินเทอร์เน็ตในร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ก่อนเวลา 14.00 น.ในวันจันทร์ - ศุกร์ โดยห้ามเล่นเกินเวลา 22.00 น. และห้ามเล่นติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดราชการ

(2) ร้านเกม อินเทอร์เน็ต หากเปิดโดย ไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเกมที่ เปิดจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

การห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขณะขับขี่รถ


6.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

...


6.6 การห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขณะขับขี่รถ

 (1) การใช้ใทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขณะขับขี่รถหรือรถติดไฟแดง จะมืความผิด ถูกปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท
 (2) เว้นไช้อุปกรณ่เสริมสำหรับการ สนทนา ใดยผู้ขับขี่รถไม่ต้องถือหรือขับใทรศัพท์ เคลื่อนที่ (มือถือ) นั้น
(3) หากมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ใดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมในขณะขับขี่รถ ให้ผู้ขับขี่รถ จอดรถบริเวณไหล่ทาง

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวกับสุรา/แอลกอฮอล์

6.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

...


6.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับสุรา/แอลกอฮอล์ 

1) กำหนดเวลาขายสุรา ผู้ไดได้รับอนุญาตขายสุราให้ขายสุรา ได้เฉพาะภายในเวลาตงแต่ 11.00 น. - 14.00 น. และ ตํ้งแต่ 17.00 น. - 24.00 น. ผู้ใดฝ่าฝืนมีความ ผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบบาท

2) การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และ บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ผู้ใด ฝ่าปีนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3) สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น สถานที่หรือบริเวณ ดังนี้,
(1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของ รัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้น บริเวณที่รัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(4) หอพิกตามกฎหมายว่าด้วย หอพก
(5) สถานสืกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการสืกษาแห่งชาติ
(6) สถานีบริการนี้าห้นเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนี้าห้นเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการนี้ไม่นเชื้อเพลิง
(7) สวนสาธารณะของทาง ราชการที่จิ'ดไว้เพื่อการพ'กผ่อนของประชาชน โดยทั่วไป
(8) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หมายเหตุ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

4) อัตราโทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา (ตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์)
 (1) เมาแล้วขับ อัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกินห้าพันถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ปรับ และยึดใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต
 (2) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ อัตราโทษ จำคุก 1 ถึง 5ปี และปรับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
 (3) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับอันตรายสาหัสอัตราโทษจำคุก 2 ถึง 6 ปี และ ปรับสี่หมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และพัก ใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอน ใบอนุญาต

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้