วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง


6.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

...6.1 การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

- คดีที่จะฟ้องต่อศาลปกครอง ได้แก่ คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงาน ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน กัน เนื่องมาจากการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การละเลยต่อ หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การ กระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นกันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น การละเลยหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า และสัญญาทางปกครอง เป็นด้น

- ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง การฟ้องคดีปกครองจะต้องฟ้องภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ฟ้อง คดีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง หรือได้รับแต่ เป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร

5.ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

...


5.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
1) เครื่องหมายและกัญญาณจราจร


Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้

5.ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

...


5.3 ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้ 

1) อย่านำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งอาจเกิดภันตรายหรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ไน ทางเดินรถ เช่น รถตัวถังผุๆ พังๆ ยางล้อรถไม่มี ดอกยาง ควันดำ ฯลฯ

2) รถที่นำมาใช้ต้องมีโคมไฟ หน้า - หลัง ไฟเลี้ยว - ไฟจอด - ไฟเบรก - ไฟฉุกเฉิน - แตร - เบรกและเบรกมือที่ใช้การได้ - ที่ปัดนํ้าฝน ครบ ถูกต้องตามกฎหมาย

3) รถที่นำมาใช้ต้องติดแผ่นป้าย ทะเบียนหน้า - หลง (มีไฟส่องป้ายทะเบียนหลง) และติดป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีประจำปีไว้ด้วย

4) รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาว ของตัวรถในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดง เวลา กลางคืนต้องติดโคมสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของ สิ่งบรรทุกนั้น ให้สามารถมองเห็นไต้ไนระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

5) ผู้ขับรถบรรทุกสัตว์และสิ่งของ ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของที่ บรรทุกตกหล่นรั่วไหลส่งกลิ่น หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดสันตราย หรือความเดือดร้อน รำคาญ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือทำให้ถนนสกปรกเปรอะเปี้อน อันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

ความรู้เกี่ยวกับการเดินถนน การขัาม ถนน การขึ้นลงรถประจำทางอย่างปลอดภัย

5.ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

...


5.2 ความรู้เกี่ยวกับการเดินถนน การขัาม ถนน การขึ้นลงรถประจำทางอย่างปลอดภัย 

1) การเดินถนน 
(1) ถนนที่มีทางเท้าขัดไว้ ให้เดิน บนทางเท้า และอย่าเดินใกล้ทางรถ โดยหันหลังให้ รถที่กำขังแล่นมา ก่อนที่จะก้าวไปในทางรถต้อง มองซ้าย - ขวาก่อนเสมอ
(2) ถนนที่ไม่มีทางเท้า ให้เดินชิด ริมทางขวาของถนน อย่าเดินคู่กันให้เดินเรียงเดี่ยวตามกันไป
(3) ถ้าจูงเด็ก ให้เด็กเดินด้านใน และจับมือเด็กไว้ให้มั่น เพื่อป้องกันเด็กวิ่งออกไป ในทางรถ
(4) การเดินถนนในที่มืด ควร สวมเสื้อขาวและถ้าถือไฟฉายส่องติดมือไปด้วยก็ จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
(5) แถวหรือขบวนทหาร ตำรวจ ลูกเสือหรือนกเรียนที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมเดิน อย่างเป็นระเบียบ จะเดินบนทางรถยนต์ก็ได้โดย เดินชิดทางรถด้านขวาหรือด้านซ้ายตามความจำเป็น

2) การข้ามถนน 
(1) ก่อนข้ามถนนทุกครั้ง ต้อง หยุดเดินที่ขอบถนน มองขวาซ้าย แล้วมองขวา ให้ แน่ใจว่าไม่มีรถกำลังแล่นมาจึงข้ามได้ แล้วใหรีบ ข้ามถนนไปเป็นเส้นตรง และให้เดินอย่างรวดเร็ว อย่าวิ่งข้ามถนน
(2) ถ้าบริเวณที่จะข้ามถนนมีช่อง ที่ข้าม (ทางม้าลาย) หรือสะพานลอยต้องข้ามตรง ช่องทางข้ามจะปลอดภัยที่สุด
(3) อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่ กำบังตัว เช่น ออกจากซอย รถที่จอดอยู่ หรือท้าย รถประจำทางเพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้
(4) การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมาจากไหน และ มีความปลอดภัยพอหรือยิง จึงข้ามไต้
(5) ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้อง ข้ามทีละครึ่งถนน ใดยข้ามครั้งแรกไปพกที่เกาะ กลางถนนเสียก่อน จึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป  ในเวลากลางคืนควรไปหาที่ ข้ามที่มีแสงสว่าง

3) ช่องข้ามทางหรือทางม้าลาย 
(1) คนเดินเท้าที่กำลังเดินข้าม ถนนในทางม้าลายมีสิทธิไปก่อนรถ เพราะตาม กฎหมายต้องหยุดให้คนข้ามถนนในทางข้าม แต่ จะต้องระวังให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและ หยุดไม่กันก่อนที่จะก้าวลงไปยังพื้นถนน ยิ่งเวลา ฝนตกถนนลื่นต้องระวังให้มาก
(2) ถึงแม้ว่าคนข้บรถจะหยุดให้ ข้ามต้องข้ามด้วยความระม้ดระวัง มองขวา - ซ้าย ตลอดเวลา เพราะอาจมีผู้ข้บขี่บ้าบิ่นแซงรถที่หยุด รถอยู่ขึ้นมาก็ได้ และการข้ามถนนต้องรวดเร็วอย่า เดินลอยชาย
(3) การข้ามถนนในช่องทางข้าม ที่บริเวณทางแยกให้ระวังรถที่จะเลี้ยวเข้ามาหาตัวท่านด้วย
(4) ถ้ามีเกาะกลางถนนทำไว้ที่ทางม้าลาย ให้ข้ามถนนไปทีละครึ่งถนนโดยพักรออยู่ บนเกาะมองขวา - ซ้าย ปลอดภัยแล้วจึงข้ามไป
(5) ถ้าท่านกำลังข้ามถนนอยู่ เห็น รูปคนสีเขียวกะพริบขึ้นที่สัญญาณไฟ ให้รีบข้าม ถนนโดยเร็ว และอย่าเริ่มก้าวข้ามถนน เมื่อเห็นรูป คนสีเขียวกะพริบที่สัญญาณไฟเป็นอันขาด เพราะ จะข้ามถนนไปไม่ตลอด และอาจเกิดอุบัติเหตุได้

4) ทางข้ามที่มีตำรวจจราจรควบคุม อย่าข้ามถนนเมื่อตำรวจกำลังปล่อย รถเดินอยู่หรือเมื่อตำรวจให้สัญญาณห้ามคนเดินเท้า อยู่

5) การข้ามถนนบนสะพานลอย ถ้ามีสะพายลอยข้ามถนนสำหรับ คนข้าม ให้ใช้สะพานลอย จะปลอดภัยกว่า

6) การขึ้นลงรถประจำทางอย่าง ปลอดภัย อย่าขึ้นหรือลงรถประจำทาง จนกว่า รถจะหยุดสนิทที่ป้ายหยุดรถประจำทาง เมื่อลง จากรถประจำทางแล้ว จะข้ามถนนควรรอให้รถ ออกไปให้พ้นเสียก่อน จะได้มองเห็นรถอื่นๆ ที่ แล่นเข้ามาได้อย่างชัดเจนและปลอดภัย

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

ท่านจะขับรถให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

5.ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

...


5.1 ท่านจะขับรถให้ปลอดภัยได้อย่างไร? 

การขับรถโดยปลอดภัยขึ้นอยู่ภับความรู้ 5 ประการ หรือหลัก “5 ร” 

1) รอบรู้เรื่อง “รถ”
2) รอบรู้รื่อง “ทาง”
3) รอบรู้รื่อง “วิธีการขับรถ”
4) รอบรู้รื่อง “กฎจราจร”
5) รอบรู้รื่อง “มารยาท”

1) รอบรู้เรื่องรถ เช่น ไฟหน้า ไฟ ท้ายไฟเลี้ยว และไฟเบรก
2) รอบรู้เรื่องทาง ทางแต่ละสายย่อมแตกต่างก้นโดย สภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ล้าเป็นเส้น ทางไม่เคยไปควรศึกษาจากแผนที่คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ ฯลฯ ที่สำคัญที่สุด ท่านจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามป้ายและ เครื่องหมายจราจร
3) รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ การขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถ เป็นอย่างเดียวไม่พอต้องรู้วิธีแก้ไขฟ้ญหาเฉพาะหน้า ได้โดยฉับพฉันและสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดเนื่องจากขาดความชำนาญ เช่น เบรกแตกจะทำอย่างไร ฯลฯ?
4) รอบรู้เรื่องกฎจราจร กฎจราจรมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ประพฤติปฏิปัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความ ปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็ว
5) รอบรู้เรื่องมารยาท 
- คนขับรถควรที่มีน้ำใจให้แก่กัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
- การขับรถให้ถูกกฎหมาย ใดย ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรการ  3 ม. 2 ข. 1 ร. ดังนี้
3 ม. 
1. ขับขี่รถขักรยานยนต์ ใดยไม่สวมหมวกนิรกัย
2. ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตาม ที่กฎหมายกำหนดกันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
3. ขับรถขณะเมาสุรา

2 ข. 
1.ขับรถยนต์ไม่คาด เข็มขัดนิรกัย
2. ขับรถโดยไม่มีใบ อนุญาตขับขี่

1 ร. 
ขับรถด้วยความเร็วเกิน กว่าที่กฎหมายกำหนดDownload Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

การปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย จากคลื่นสึนามิ


4.การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

...4.4 การปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย จากคลื่นสึนามิ

1) เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์เอาไว้เพื่อ ติดตามข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์
2) อพยพออกจากชายฝังทะเลทันที (ถ้าเป็นไปได้)
 3) อพยพไปสู่พื้นที่สูงหรืออพยพไปสู่ ชั้นบนของอาคารที่มั่นคงแข็งแรง
4) คอยจนกระทั่งมีคำสั่งหรือข้อแนะนำ ว่าท้องทะเลปราศจากคลื่นสึนามิแล้วจึงกลับ ไป ชายหาดหรือกลับบ้าน

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554
กลับหน้าหลัก

การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินถล่มและ โคลนถล่ม


4.การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

...4.3 การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินถล่มและ โคลนถล่ม

1) เข้าที่กำบัง เช่น ใต้โต๊ะหรือ เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
2) ถ้าเป็นบ้านหลายชั้นให้หลบในที่ กำบังชั้นบน
3) วิ่งไปบังพื้นที่สูงที่อยู่ใกล้ต้วท่าน ที่สุดซึ่งอยู่นอกแนวการไหลของแผ่นดินถล่ม
4) ถ้าท่อนซุงหรือก้อนหินหรือเศษ วัสดุไหลเข้ามาใกล้ด้วท่านจงวิ่งหาที่หลบภัยที่อยู่ ใกล้ต้วท่านที่สุด เช่น กลุ่มต้นไม้ยืนต้น อาคาร เป็นต้น
5) ถ้าสุดวิสัยที่จะหนี จงเตรียมหาวิธี หาต้วรอดและป้องกันศีรษะของท่านก่อน

Download Click!!!


ที่มา กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมษายน 2554 กลับหน้าหลัก

แชร์ให้เพื่อน